ALGEMENE VOORWAARDEN NUVIO


1.ALGEMEEN
1)Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden en/of de (versie van de) algemene voorwaarden bij de offerte en/of de Overeenkomst (die in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang hebben), en met uitsluiting van gebeurlijke (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant, van toepassing op en maken integraal deel uit van elk voorstel of aanbod van NUVIO (bedrijfs- en contactgegevens: zie onderaan) of elke Overeenkomst tussen NUVIO en haar medecontractant (hierna: de “Klant”) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de verkoop van Producten en/of het verlenen van Diensten aan de Klant.
2)De Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop NUVIO en/of de Klant beroep doet (al dan niet in onderaanneming).
3)De bepalingen van deze Overeenkomst gelden enkel voor (de onderdelen van) de Producten en/of Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. NUVIO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. en/of verstrekt geen andere garantie dan de garantie geboden door de leveranciers van de Producten.
4)Behoudens bewijs van het tegendeel, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden is tevens te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van NUVIO (https://www.nuvio.be/voorwaarden/).
5)De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechter heeft de bevoegdheid om de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zodanig aan te passen dat deze geldig en afdwingbaar wordt en tegelijk zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.
6)De Klant garandeert, voor zoveel als nodig bij sterkmaking, de bepalingen uit de Overeenkomst te doen respecteren door zijn vertegenwoordigers en/of aangestelden.
7)De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van NUVIO. NUVIO daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door NUVIO, waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de Overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.
8)De Overeenkomst en huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst en/of huidige algemene voorwaarden. 9)NUVIO behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden steeds te wijzigen mits het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Klant (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de Overeenkomst).

2.DEFINITIES
1)Diensten: de door NUVIO aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten zoals nader beschreven in de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IT-diensten zoals IT-support (ondersteuning en beheren van IT-infrastructuur, software en applicaties), online back-up van data, hosting, support en maintenance, cloud diensten, informatiesystemen, internetdiensten, netwerkdiensten en andere ondersteunende activiteiten alsook diensten inzake webdesign en marketing.
2)Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.
3)Overeenkomst: de tussen NUVIO en de Klant afgesloten overeenkomst(en), met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden van NUVIO, de versie van de algemene voorwaarden van NUVIO zoals gevoegd bij de offerte en/of de Overeenkomst, door beide partijen overeengekomen bijlagen bij de Overeenkomst én huidige algemene voorwaarden.
4)Overmacht: de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis van NUVIO redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak of geval van Overmacht voor NUVIO uit te maken: uitval van internetverbindingen of elektronische communicatienetwerken, problemen met of storingen of defecten in hardware of software, staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, apparatuur of hardware, verkeershinder, te late (op)levering door leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemers, insolventie van leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemers. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor NUVIO onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.
5)Producten: de door NUVIO aan de Klant geleverde (hardware of software) producten al dan niet in het kader van de Diensten en zoals bepaald in de Overeenkomst.
6)Update: elke foutcorrectie (bug fixing) in de Software en/of elke beperkte release, wijziging, aanpassing, revisie of verbetering van de (bestaande werking en functionaliteit van de) Software (zodat deze volledig functioneel en state of the art blijft).
7)Upgrade: elke grote release, nieuwe versie, wijziging of verbetering van de Software (met inbegrip van nieuwe functies die worden toegevoegd naast eventuele foutencorrecties en verbetering van de bestaande werking en functionaliteit van de Software) die is aangeduid via een wijziging in het cijfer links van de komma in de aanduiding van de versie van de Software (bijvoorbeeld van versie 3.9 naar 4.0).

3.PRODUCTEN
1)De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur, order of de Overeenkomst.
2)Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door NUVIO meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan door derden. Het overschrijden van de aangegeven leveringstermijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de overeenkomst.
3)NUVIO behoudt de eigendom van alle door de Klant gekochte en al dan niet geleverde Producten, tot op het ogenblik dat NUVIO integrale betaling door de Klant heeft ontvangen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Producten integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Tot zolang de Klant de Producten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. De Klant verbindt zich ertoe om NUVIO onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.
4)De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of niet-conformiteit. De Klant aanvaardt en erkent dat NUVIO de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant, distributeur, ontwikkelaar of leverancier van de Producten ten aanzien van NUVIO kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.
5)Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt NUVIO niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte Producten zal maken en kan NUVIO hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt.

4.DIENSTEN
1)NUVIO zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant conform de bepalingen van de Overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de verbintenissen van NUVIO inspanningsverbintenissen.
2)De door NUVIO geleverde Diensten beperken zich tot Updates. Upgrades zijn niet inbegrepen.
3)Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door NUVIO meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van de aangegeven leveringstermijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de overeenkomst.
4)NUVIO heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers, partners of dienstverleners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gebracht.
5)NUVIO is gerechtigd de Overeenkomst zo nodig in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen aan de Klant. 6)De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke voor de aanvang van de Diensten aan NUVIO moeten worden voorgelegd. De Klant is gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoedingen of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen steeds en integraal ten laste van de Klant.
7)De Klant is ertoe gehouden gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst te beschikken over een voldoende adequate en recente soft- en hardware (o.a. besturingsprogramma’s) enerzijds en een voldoende adequate en recente antivirus-, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen, netwerken en internetverbindingen anderzijds. Bij ontstentenis hieraan erkent de Klant dat de Diensten van NUVIO verstoord kunnen worden, zonder dat NUVIO hiervoor enige vergoeding verschuldigd is ten aanzien van de Klant.
8)De Klant zal NUVIO alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken. Indien de Diensten uitgevoerd moeten worden op de locatie of vestiging van de Klant, zal de Klant kosteloos zorg dragen voor alle nodige infrastructuur (bv. internet en telefonie) en beschikbaarheid van middelen en resources (bv. bijstand van personeel) om de Diensten uit te voeren. Elke vertraging veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) of (hard- en/of software)infrastructuur door de Klant of derden, valt buiten de verantwoordelijkheid van NUVIO. NUVIO is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zouden lijden.
9)Alle aanvragen tot wijziging van de Producten en/of Diensten of meerwerken dient de Klant schriftelijk te richten aan NUVIO. Alle door de Klant aangevraagde dergelijke wijzigingen, alsook de vaststelling van de vergoeding en/of prijs daarvan, vereisen steeds het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als NUVIO en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bv. door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door NUVIO.

5.PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING
1)Alle door NUVIO gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die integraal ten laste van de Klant zijn.
2)De Klant aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt van NUVIO.
3)Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureert NUVIO haar Diensten voor het komende kalenderjaar bij aanvang van het betrokken kalenderjaar. Indien de Klant slechts gedurende een deel van een kalenderjaar van de Diensten van NUVIO gebruikmaakt, zal NUVIO haar Diensten pro rata de betrokken maanden factureren. In voorkomend geval is er sprake van jaarcontracten waarop artikel 6.1.(ii) van toepassing is.
4)Ingeval de leveranciers van NUVIO hun prijzen t.o.v. NUVIO verhogen, heeft NUVIO het recht om deze prijsverhoging onverkort door te rekenen aan de Klant. Prijzen kunnen ook steeds in onderling akkoord worden gewijzigd.
5)Indien er op basis van objectieve omstandigheden een gegronde vrees bestaat dat de Klant zijn contractuele verplichtingen t.a.v. NUVIO niet zal respecteren, heeft NUVIO steeds het recht om van de Klant een of meerdere voorschotten, volledige vooruitbetaling, de ondertekening van een vooruit- of afbetalingsplan, het verschaffen van bijkomende informatie of het stellen van aanvullende zekerheden te eisen alvorens over te gaan tot levering van de Producten of Diensten. Dergelijke objectieve omstandigheden worden o.m. gevormd door de financiële toestand van de Klant, bvb. door verslechtering ervan tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering, zoals die, al dan niet volgens inschatting van de kredietverzekeraar van NUVIO, o.m. blijkt uit uitgifte van een cheque zonder dekking, protest van een wissel, beslag, ontbinding, vereffening, collectieve schuldenregeling, faillissement, vervulling van de voorwaarden voor de alarmbelprocedure, negatief eigen vermogen, verliezen, betalingsachterstand, sluiting van de winkel, schulden t.a.v. overheden, verstekvonnissen, negatieve kredietbeoordeling (bvb. verlies van kredietlimiet door de kredietverzekeraar van NUVIO), ongeacht of deze betrekking hebben op de contractuele relatie t.a.v. NUVIO dan wel t.a.v. derden. Het afhankelijk stellen van de levering van de betaling van een voorschot, van volledige vooruitbetaling, van de ondertekening van een vooruit- of afbetalingsplan, van de verschaffing van bijkomende informatie of van het stellen van andere aanvullende zekerheden, doet in hoofde van de Klant geen enkel (vorderings)recht ontstaan. Indien de Klant weigert de in voormelde zin opgesomde garanties te bieden, zal dit als een ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de Klant worden beschouwd, en heeft NUVIO het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de Klant en om van de Klant een bijkomende schadevergoeding te eisen zoals bepaald in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden.
6)Eventuele wijzigingen aan de Producten en/of Diensten, met inbegrip van bv. gewijzigde functionaliteiten of bijkomende functionaliteiten in de software en/of applicaties of andere door de Klant verzochte meerwerken of bijkomende werkzaamheden (m.i.v. updates en upgrades) en de hieruit voortvloeiende kosten dan wel enige bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen door de Klant van met NUVIO gemaakte afspraken, o.m. met betrekking tot de functionaliteiten en specificaties van de software en/of applicaties, zijn integraal ten laste van de Klant en zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven bepaald in de Overeenkomst.
7)Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van NUVIO binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald.
8)Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft NUVIO van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 100,-, en dit telkens onverminderd het recht van NUVIO een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.
9)Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht.
10)NUVIO heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men).
11)Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NUVIO, is compensatie door de Klant niet toegelaten.
12)Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de tien (10) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van NUVIO, met de reden(en) van protest.

6.DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST – WANPRESTATIES
1)De Overeenkomst kan een aflopende overeenkomst zijn beperkt tot één of meerdere Producten en/of bepaalde Diensten. De Overeenkomst kan ook worden aangegaan (i) ofwel voor onbepaalde duur in welk geval elk van de partijen de Overeenkomst kan beëindigen per aangetekende brief mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden; (ii) ofwel voor een bepaalde duur waarbij de Overeenkomst automatisch en van rechtswege telkens opeenvolgend verlengd wordt voor een (nieuwe) termijn van één (1) kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december), tenzij één van de partijen uiterlijk op 30 september voor de verlenging de Overeenkomst heeft opgezegd per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij. De kennisgeving van de opzegging geschiedt steeds per aangetekende brief waarin het begin en het einde van de opzeggingstermijn wordt aangegeven. Voormelde aangetekende brief heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.
2)Voor het geval de Klant te kort komt in de nakoming van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot laattijdige betaling van de facturatie zoals bedoeld in artikel 5.6 van huidige algemene voorwaarden, zal NUVIO de Klant schriftelijk of per e mail in gebreke stellen, met het verzoek de contractuele verbintenissen na te komen binnen een remedietermijn van tien (10) kalenderdagen na datum van de aangetekende brief, met de melding dat zij bij niet nakoming van de contractuele verbintenissen binnen voormelde termijn, gebruik zal maken van haar recht elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten. Voor het geval de Klant na voormelde termijn alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft NUVIO het recht om elke verdere prestatie onder de Overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling op te schorten (met inbegrip van het onderbreken van elke online Dienst zoals online backup(s), Microsoft Office 365, Microsoft Azure Services, Bitdefender, Online Sobec en Hosted lan) totdat de Klant zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. In voorkomend geval is NUVIO op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (bedrijfs)gegevens, onmogelijkheid voor de Klant om toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten en/of gegevens, verlies aan bedrijfswinst etc.).
3)Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft NUVIO bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. NUVIO kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 6.3 indien NUVIO de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
4)In geval van ontbinding van de Overeenkomst door NUVIO lastens de Klant overeenkomstig artikel 6.3 van huidige algemene voorwaarden, heeft NUVIO, in voorkomend geval, het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van NUVIO een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten.
5)NUVIO kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant indien de Klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Klant. In voorkomend geval worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

7.KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID
1)Elke klacht betreffende de Producten aangaande niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of (de uitvoering van de) Diensten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na levering, uitvoering of facturatie dan wel na vaststelling van eventuele schade behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan NUVIO, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.
2)Eventuele verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na ontdekking ervan behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven aan NUVIO te worden meegedeeld bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard. In ieder geval dienen verborgen gebreken uiterlijk binnen één (1) jaar na de levering en controle te worden gemeld, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.
3)Huidig artikel 7 geldt enkel voor Producten en/of Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door NUVIO. NUVIO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (hardware of software) producten van derden en door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of m.b.t. de Producten en/of Diensten.
4)Klachten zoals bedoeld in huidig artikel 7 schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.
5)Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van een Product en/of Dienst te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.
6)Het recht op schadevergoeding jegens NUVIO vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan NUVIO met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

8.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN OVERMACHT
1)Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of daarmee gelijk te stellen zware fout van haarzelf of van haar aangestelden, is NUVIO op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot economische schade (bv. winstderving, tijdverlies, verlies van opportuniteiten, verlies aan goodwill, toename van algemene kosten, verstoring van handelsactiviteiten verlies van klanten, vorderingen van derden enz. of enige andere vorm van economische schade), immateriële schade (bv. reputatieschade) en schade aan andere producten dan de door NUVIO geleverde Producten.
2)De Klant dient NUVIO integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten of voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.
3)In ieder geval is de aansprakelijkheid van NUVIO jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van NUVIO werd uitbetaald, of bij ontstentenis daaraan het bedrag gelijk aan (i) de vergoedingen die door NUVIO in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de levering van de Producten of (ii) de vergoedingen van twee (2) kalenderjaren die door NUVIO in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van de Diensten.
4)In ieder geval dient de Klant binnen de tien (10) werkdagen na vaststelling van eventuele schade NUVIO middels aangetekend schrijven in kennis te stellen van zijn klacht, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard en hij zal worden geacht afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens NUVIO.
5)NUVIO is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of Overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. In geval van Overmacht heeft de Klant ten laste van NUVIO geen enkel recht op schadevergoeding, uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat NUVIO enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is. Bijkomende kosten als gevolg hiervan zijn steeds en integraal voor rekening van de Klant.
6)NUVIO kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn schade te vergoeden.

9.VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
1)Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, moet strikt vertrouwelijk behandeld worden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst noch op enigerlei wijze worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven. Voormelde geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als gedurende een periode van twintig (20) jaar na beëindiging van de Overeenkomst. De Klant garandeert, voor zoveel als nodig bij sterkmaking, dat voormelde verplichting zal worden nageleefd door haar bestuurders, werknemers, aangestelden, agenten, consultants of andere vertegenwoordigers.De Klant zal, onverminderd artikel 9.3 hieronder en zijn verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”), de nodige maatregelen nemen teneinde de vertrouwelijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde bekendmaking aan derden of aangestelden, onderaannemers of personeel die geen geautoriseerde toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie.
2)NUVIO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. Zij treft dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de AVG. Zij treft o.m. ook alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die via de Diensten worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door NUVIO is haar privacy policy van toepassing die kan worden geraadpleegd op https://www.nuvio.be/privacy. Indien en voor zover NUVIO t.a.v. de t Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van het Addendum inzake gegevensverwerking gevoegd bij de Overeenkomst van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG.
3)In ieder geval voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, verklaart en garandeert hij, als de daarvoor verwerkingsverantwoordelijke, dat hij de toepasselijke privacyregelgeving (met in begrip van de AVG) zal naleven. De Klant vrijwaart NUVIO integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

10.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1)Alle Intellectuele Eigendomsrechten op elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, verbetering, wijziging, technologie, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, (waarde)strategie, software(tool) of computerprogramma, embedded software, firmware, applicatie, onderdelen van software, softwarecode (doelcode en broncode), voorbereidend materiaal, add-on(s), extensie, functionaliteit, functie, Dienst, update, data, bewerking, interface, tekening, schets, plan, ontwerp, vormgeving, teken, logo, branding, grafische elementen, look & feel, marketingmateriaal, websites, tekst(en), video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), foto’s, enige andere content of informatie dan wel eender welke intellectuele prestatie van NUVIO of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit van NUVIO, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook, tot stand gebracht en/of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst, behoren tot de exclusieve eigendom van NUVIO of een tot de NUVIO-groep behorende onderneming of verbonden vennootschap.
2)Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
3)Het is de Klant niet toegestaan enig aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van NUVIO te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
4)Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van NUVIO of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.
5)De Klant garandeert dat hij gerechtigd is de software, diensten en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de Diensten, te gebruiken of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de Klant NUVIO integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.

11.CONTACTGEGEVENS van NUVIO
NUVIO BV, met zetel te 2970 SCHILDE, Oudebaan 126 en ondernemingsnummer 0434.335.613. De klantendienst van NUVIO BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)3 808 22 37 (op werkdagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00), via e-mail op stephan@nuvio.be en per post op het adres: 2970 SCHILDE, Oudebaan 126..