ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden en/of de (versie van de) algemene voorwaarden bij de offerte en/of de Overeenkomst (die in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang hebben), van toepassing op en maken integraal deel uit van elk voorstel of aanbod van NUVIO (bedrijfs- en contactgegevens: zie onderaan) of elke overeenkomst tussen NUVIO en haar medecontractant (hierna: de “Klant”) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de verkoop van Producten en/of het verlenen van Diensten aan de Klant.
Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige algemene voorwaarden.


Definities
Diensten: de diensten verleend door NUVIO zoals nader beschreven in de Overeenkomst.
Overeenkomst: de tussen NUVIO en de Klant afgesloten overeenkomst met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden van NUVIO, de versie van de algemene voorwaarden van NUVIO zoals gevoegd bij de offerte en/of de Overeenkomst, door beide partijen overeengekomen bijlagen bij de Overeenkomst én huidige algemene voorwaarden.
Producten: de door NUVIO aan de Klant geleverde hardware producten al dan niet in het kader van de Diensten.


Producten
De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur, order of de Overeenkomst.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door NUVIO meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van de aangegeven leveringstermijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de overeenkomst.
NUVIO behoudt de eigendom van alle door de Klant gekochte en al dan niet geleverde Producten, tot op het ogenblik dat NUVIO integrale betaling door de Klant heeft ontvangen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Producten integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Tot zolang de Klant de Producten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. De Klant verbindt zich ertoe om NUVIO onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.
De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of niet-conformiteit. De Klant aanvaardt en erkent dat NUVIO de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant of leverancier van de Producten ten aanzien van NUVIO kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.
Niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na voormelde controle en levering behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan NUVIO, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.
Eventuele verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na ontdekking ervan en behoorlijk gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan NUVIO te worden meegedeeld bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard. In ieder geval dienen verborgen gebreken uiterlijk binnen één (1) jaar na de levering en controle te worden gemeld, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.
De artikelen 3.5 en 3.6 van huidige algemene voorwaarden gelden enkel voor Producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door NUVIO.
Klachten zoals bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van huidige algemene voorwaarden schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.
NUVIO wordt niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte Producten zal maken en kan NUVIO hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt.


Diensten
NUVIO zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant conform de bepalingen van de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van NUVIO kan worden beschouwd.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door NUVIO meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief.
NUVIO heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners.


Prijzen, facturatie en betaling
Alle door NUVIO gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die integraal ten laste van de Klant zijn.
NUVIO heeft het recht om de prijs te herzien overeenkomstig artikel 6.2 van de (versie van de) algemene voorwaarden gevoegd bij de offerte van NUVIO en/of de Overeenkomst.
Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van NUVIO binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald.
Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft NUVIO van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 40,-, en dit telkens onverminderd het recht van NUVIO een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.
Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NUVIO, is compensatie door de Klant niet toegelaten.
Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de vijftien (15) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van NUVIO, met de reden(en) van protest.


Wanprestaties – beëindiging van de Overeenkomst
Voor het geval de klant te kort komt in de nakoming van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot laattijdige betaling van de facturatie zoals bedoeld in artikel 5.4 van huidige algemene voorwaarden, zal NUVIO de Klant per aangetekend schrijven in gebreke stellen, met het verzoek de contractuele verbintenissen na te komen binnen een remedietermijn van tien (10) kalenderdagen na datum van de aangetekende brief, met de melding dat zij bij niet nakoming van de contractuele verbintenissen binnen voormelde termijn, gebruik zal maken van haar recht elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten. Voor het geval de Klant na voormelde termijn alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft NUVIO het recht om elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten (met inbegrip van het onderbreken van elke online Dienst zoals online backup(s), Office 365, online Sobec en hosted lan) totdat de Klant zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. In voorkomend geval is NUVIO op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant of zijn klanten hierdoor zouden lijden (in het bijzonder doch niet beperkt tot verlies van (bedrijfs)gegevens, onmogelijkheid voor de Klant om toegang te verkrijgen tot zijn elektronische documenten en/of gegevens, verlies aan bedrijfswinst etc.).
Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft NUVIO bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. NUVIO kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 6.2 indien NUVIO de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst door NUVIO lastens de Klant overeenkomstig artikel 6.2 van huidige algemene voorwaarden, heeft NUVIO, in voorkomend geval, het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, hetzij forfaitair begroot op 10% van de overeengekomen verkoopprijs van de Producten, hetzij forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van NUVIO een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle geleverde en niet teruggenomen Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten.
De Overeenkomst komt automatisch ten einde indien de Klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving).

Aansprakelijkheid en overmacht
Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of daarmee gelijk te stellen zware fout, is NUVIO op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
De Klant dient NUVIO integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de levering van de Producten of de uitvoering van de Diensten of voortlvoeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.
In ieder geval is de aansprakelijkheid van NUVIO, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die door NUVIO in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de levering van de Producten en/of de uitvoering van de Diensten gedurende één contractjaar, behoudens in geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, in welk geval de aansprakelijkheid alleszins beperkt is tot EUR 25.000,- per schadegeval.
In ieder geval dient de Klant binnen de vijf (5) werkdagen na vaststelling van eventuele schade NUVIO schriftelijk in kennis te stellen van zijn klacht, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard en hij zal worden geacht afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens NUVIO.
NUVIO is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend.


Vertrouwelijkheid, beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
Alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, moet strikt vertrouwelijk behandeld worden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst noch op enigerlei wijze worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven.
De Klant zal de nodige maatregelen nemen teneinde de vertrouwelijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde bekendmaking aan derden of aangestelden, onderaannemers of personeel die geen geautoriseerde toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie.
NUVIO treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens via de Diensten in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Zij treft ook alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die via de Diensten worden verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor NUVIO de verwerkingsverantwoordelijke is, is de privacy policy van NUVIO van toepassing die kan worden geraadpleegd op: https://www.nuvio.be/privacy.
Voor zover de Klant persoonsgegevens verwerkt, verklaart en garandeert hij, als de daarvoor verwerkingsverantwoordelijke dat hij de toepasselijke privacyregelgeving (met in begrip van de AVG) zal naleven. De Klant vrijwaart NUVIO integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband. Zo zal de Klant met NUVIO een overeenkomst inzake gegevensverwerking sluiten in de zin van artikel 28.3 AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Klant verwerkingsverantwoordelijke is en NUVIO verwerker.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de software of andere creaties die NUVIO heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst behoren tot de exclusieve eigendom van NUVIO of een tot de NUVIO-groep behorende onderneming.
Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.
Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van NUVIO te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van NUVIO of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld..
De Klant garandeert dat zij gerechtigd is de software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaard in het kader van de Diensten, te gebruiken of te bewaren (bijvoorbeeld als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de Klant NUVIO integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in verband met de door de Klant in het kader van de Overeenkomst gebruikte of bewaarde software en/of gegevens.

NUVIO BV
Oudebaan 126
2970 SCHILDE
KBO: 0434.335.613
Tel.: +32(0)3 808 22 37 – e-mail : stephan@nuvio.be
Website: https://www.nuvio.be